Usługa Windows Update przestała nieoczekiwanie pobierać i instalować aktualizacje. Drobna zmiana w systemie potrafi doprowadzić do powstania problemu. Na szczęście istnieje łatwy sposób naprawy wszystkich dolegliwości. Przedstawiony fix resetuje procesy z wyczyszczeniem aktywności niedziałającej usługi Windows Update.

1. W Notatnik wklej:
@ECHO OFF
echo .
echo Simple Script to reset Windows updates components-credits to Shawn Brink for the commands.
echo .
PAUSE
echo .
set b=0

:bits
set /a b=%b%+1
if %b% equ 3 (
goto end1
)
net stop bits
echo Checking the bits service status.
sc query bits | findstr /I /C:”STOPPED”
if not %errorlevel%==0 (
goto bits
)
goto loop2

:end1
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to bits service failing to stop
echo Please run the script as administartor by right clicking the WuReset file or your BITS service isn’t responding.
echo.
pause
goto Start

:loop2
set w=0

:wuauserv
set /a w=%w%+1
if %w% equ 3 (
goto end2
)
net stop wuauserv
echo Checking the wuauserv service status.
sc query wuauserv | findstr /I /C:”STOPPED”
if not %errorlevel%==0 (
goto wuauserv
)
goto loop3

:end2
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to wuauserv service failing to stop.
echo.
pause
goto Start

:loop3
set app=0

:appidsvc
set /a app=%app%+1
if %app% equ 3 (
goto end3
)
net stop appidsvc
echo Checking the appidsvc service status.
sc query appidsvc | findstr /I /C:”STOPPED”
if not %errorlevel%==0 (
goto appidsvc
)
goto loop4

:end3
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to appidsvc service failing to stop.
echo.
pause
goto Start

:loop4
set c=0

:cryptsvc
set /a c=%c%+1
if %c% equ 3 (
goto end4
)
net stop cryptsvc
echo Checking the cryptsvc service status.
sc query cryptsvc | findstr /I /C:”STOPPED”
if not %errorlevel%==0 (
goto cryptsvc
)
goto Reset

:end4
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to cryptsvc service failing to stop.
echo.
pause
goto Start

:Reset
Ipconfig /flushdns
del /s /q /f „%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat”
del /s /q /f „%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat”

cd /d %windir%\system32

if exist „%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak” del /s /q /f „%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak”
if exist „%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml” (
takeown /f „%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml”
attrib -r -s -h /s /d „%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml”
ren „%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml” pending.xml.bak
)

if exist „%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak” rmdir /s /q „%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak”
if exist „%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution” (
attrib -r -s -h /s /d „%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution”
ren „%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution” SoftwareDistribution.bak
)

if exist „%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak” rmdir /s /q „%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak”
if exist „%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2” (
attrib -r -s -h /s /d „%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2”
ren „%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2” Catroot2.bak
)

if exist „%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log.bak” del /s /q /f „%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log.bak”
if exist „%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log” (
attrib -r -s -h /s /d „%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log”
ren „%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log” WindowsUpdate.log.bak
)

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
regsvr32 /s wudriver.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy

:Start
net start bits
net start wuauserv
net start appidsvc
net start cryptsvc
echo Task completed sucessfully!Please restart your computer and check for the updates again.
PAUSE

2. zapisz jako WinUpdate_Reset.bat

1. Wklej do Notatnik
net stop wuauserv
rmdir %windir%\softwaredistribution /s /q
regsvr32 /s wuaueng.dll
regsvr32 /s wuaueng1.dll
regsvr32 /s atl.dll
regsvr32 /s wups.dll
regsvr32 /s wups2.dll
regsvr32 /s wuweb.dll
regsvr32 /s wucltui.dll
net start wuauserv

2. zapisz jako WinUpdate_CleanHistory.bat

3. Uruchom nowo utworzone pliki jako Administrator

Najczęściej występują kody błędów: 0x80070776, 0x80070002, 0x80070003, 0x80070643, 0x80070422, 0x8024402F, 0x800705B4, 0x80073712, 0x8024200B, 0x80070020, 0x80004005

Znalazłem...
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone